Montgomerystipendiet

från Ann och Robert Montgomery-Cederhielm

Stipendiets ändamål är att belöna den medlem som under året gjort en framstående insats och på så vis hedrat släkten. Insatsen ska vara någon form av prestation och kan gälla t.ex. kultur, egen arbetsinsats, idrott eller något humanitärt. Behörig att söka stipendium är varje myndig medlem av Släktföreningen Kommendörsätten Montgomery(1960A) som erlagt giltig medlemsavgift.

Ansökan, som kan sändas in direkt av den sökande eller indirekt av någon närstående, ska vara skriftligen ställd till Robert Montgomery-Cederhielm, Segersjö, senast den 15 jan avseende föregående år. Den ska förutom kontaktuppgifter innehålla en kort beskrivning av den sökandes person, behörighet att söka, ålder, nuvarande sysselsättning/utbildning samt motiveringen till att stipendiet söks. Även en anvisning om konto, dit eventuell utbetalning ska ske. Utbetalning av sökta och erhållna stipendier sker årligen.